Artickle of Society

Kultūras Biedrības „Alternatīvā Realitāte” statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

  1. Biedrības nosaukums ir Kultūras Biedrība „Alternatīvā Realitāte” (turpmāk tekstā -Biedrība). Nosaukuma tulkojums angļu valodā ir Culture Association „Alternative Reality”.

2.nodaļa. Biedrības juridiskais statuss.


2.2. Biedrība ir juridiska persona ar savu nosaukumu un norēķinu kontu bankā.
2.3. Biedrība darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.
2.4. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

3.nodaļa. Biedrības mērķi un darbības veidi.

3.1.  Biedrība ir radoša organizācija, kuras mērķi ir:

3.1.1. bagātināt Latvijas kultūras vidi ar dažādu kultūras pasākumu producēšanu, īpaši uzsverot dažādu kultūru festivālu tradīcijas un innovatīvās radošās idejas,

3.1.2. veicināt sabiedrības sapratni par dažādu kultūru svētku pasākumu jaunākām tendencēm;

3.1.3. veicināt mūsdienu un tradicionālās publisko svētku pasākumu kultūras izpēti, saglabāšanu un attīstību.

3.1.4. sekmēt kultūras un ar kultūru saistītos apmācības programmu norišu daudzveidību Latvijā, rosināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras procesos;
3.1.5. veicināt starpnacionālas, starpkultūras komunikācijas un kultūrapmaiņas, īpašu uzmanību vērstot uz dažādu valstu svētku pasākumu tradīciju un kultūras popularizēšanu;
3.1.6. veicināt indivīda kultūrizglītības, interešu izglītības un mūžizglītības iespējas, veicināt garīgo un fizisko personības pilnveidošanos;
3.1.7. popularizēt dažādu valsts kultūru Latvijā un ārpus tās robežām, tādējādi radot multikultūras vidi;
3.1.8. veicināt dejas un mūzikas nozares attīstību;
3.1.9. popularizēt dažādu dejas virzienu kultūras attīstību, kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;
3.1.10. atbalstīt starpnozaru un multimediju projektus;
3.1.11. veicināt kopienu sadarbību un sadarbību starp Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem un kultūras nozares pārstāvjiem kopīgu mērķu sasniegšanai;  
3.1.12. dibināt sadarbības attiecības ar organizācijām, kuru mērķi sakrīt ar Biedrības mērķiem;

3.2. Biedrības darbības veidi:

3.2.1.reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga svētku pasākumu, festivālu, karnevālu, konkursu un koncertu rīkošana patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām;

3.2.2. kultūras, t.sk., publisko svētku pasākumu, festivālu, karnevālu, konferenču, semināru, radošo darbnīcu, meistarklašu u.c. pasākumu rīkošana patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ārvalstu partneriem un nevalstiskām organizācijām;
3.2.3. dejas un mūzikas menedžmentu kolektīvu un soloizpildītaju koncertdarbības atbalstīšana;

3.2.4. profesionālās pilnveides kursu, semināru, radošo nometņu un citu ar tālākizglītību saistītu pasākumu organizēšana un atbalstīšana;
3.2.5.  interešu izglītības un tālākizglītības programmu un kultūras projektu izstrāde un īstenošana;

3.2.6. izdevējdarbība;

3.2.7. labdarības pasākumu organizēšana, finanšu līdzekļu ar ziedojumu palīdzību piesaistīšana un uzkrāšana;

3.2.8. Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.

3.2.9. sadarbība ar citām organizācijām, kuru mērķi sakrīt ar Biedrības mērķiem;
3.2.10. saimnieciskās darbības veikšana, kā arī citu darbību atbalstīšana Biedrības mērķu sasniegšanai, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas atbalsta statūtos minētos mērķus un uzdevumus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu; Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. brīvi darboties citās organizācijās;
5.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.2.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Par Biedrības kopsapulces sasaukšanu biedri ir jāinformē ne vēlāk kā 15 dienas pirms kopsapulces sasaukšanas

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.  nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no viena valdes locekļa, kurš ir valdes priekšsēdētājs.

8.2. Biedru sapulce ievēl valdi uz 3 gadiem.

8.3. Valde:

8.3.1. Veic Biedrības operatīvo pārvaldi

8.3.2. nodrošina biedru sapulces sasaukšanu un organizē tās darbu,

8.3.3. sagatavo un piedalās biedru sapulcēs,

8.3.4. pārzinā un vada Biedrības darbību, nodrošinot Biedrības biedru kopsapulces lēmumu izpildi, kā arī sagatavo visus nepieciešamos dokumentus un veic organizatorisko darbu, kas nepieciešams lēmumu izpildei,

8.3.5. organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti un lietvedības kārtošanu,

8.3.6. pārstāv Biedrību un nodrošina regulāru informācijas apmaiņu ar valsts un citām institūcijām, kā arī ārvalstu un starptautiskajām organizācijām,

8.3.7. Biedrības vārdā slēdz līgumus un citas vienošanās,

8.3.8. nepieciešamības gadījumā pieņem darbā un atbrīvo no darba Biedrības biroja darbiniekus, nosaka darba algas un citus saimnieciskos izdevumus Biedru sapulces apstiprinātā budžeta robežās,

8.3.9. pārvalda Biedrības mantu un rīkotjas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un biedru kopsapulces lēmumiem

8.3.10. izstrādā Biedrības darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus,

8.3.11. izlemj visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē;

8.3.12. starplaikos starp Biedrības biedru kopsapulcēm uzņem jaunus biedrus, ja tie piekrīt un atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus;

8.4. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras apjomu nosaka biedru sapulce apstiprinātā budžeta robežās.

8.5. Valdes locekli var atsaukt biedru sapulce tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1 Biedru naudas maksas apmērs un kārtība tiek noteikts ar biedru sapulces lēmumu.

11.    nodaļa. Biedrības finanšu līdzekļi, to iegūšanas un izlietošanas kārtība
 
11.1.Biedrības līdzekļus veido:
11.1.1.    Biedrības biedru iestāšanās nauda un biedru nauda;
11.1.2.    juridisku un fizisku personu ziedojumi, granti;
11.1.3.    valsts un pašvaldību budžeta finansējums programmu un projektu īstenošanai;
11.1.4.    ienākumi no Biedrības saimnieciskās darbības;
11.1.5.    citi likumiski atļautie ienākumi.

11.2.    Biedrības līdzekļi saskaņā ar Biedrības valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
11.2.1.    Biedrības mērķu un uzdevumu izpildei;
11.2.2.    Biedrības darbības nodrošināšanai;
11.2.3.    darbinieku algošanai.

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē

Saulkalnē, 2013.gada 17.septembrī

Print Friendly, PDF & Email