fbpx

Mūsu motto: “Izzini pasauli – iepazīsti sevi”

Mēs ticam, ka vienmēr ir jāsāk ar sevi.
Tikai tad, kad cilvēks ir garīgi un daudzpusīgi attīstīs, ir harmonijā ar sevi, izzina savas stiprās un vajās puses, apzinās savu atbildību par savu rīcību visas planētas priekšā – tad viņš spēj aptvert pasauli sev apkārt pilnā spektrā un cenšas mainīt to uz labāko pusi, ne tikai priekš sevis, bet arī priekš citiem. Un šis process ir neapstādināms.

Mūsu misija ir veicināt indivīda daudzveidīgu attīstību, lai atklātu viņa psiholoģisko, fizisko un emocionālo potenciālu un radītu iespējas individuālo talantu pielietošanai sabiedrības labā.

VĒRTĪBAS

Iekļaušana • Solidaritāte • Kreativitāte • Pašattīstība • Sadarbība • Daudzveidība • Līdztiesība • Gatavība izmaiņām • Profesionalitāte • Atvērts prāts • Ekoloģija • Veselība • Uzticība

PAMATDARBĪBAS VIRZIENI

• Sociālā iekļaušana • Cilvēktiesības • Jaunatnes līdzdalība • Aktīva pilsoniska pozīcija • Cīņa ar diskrimināciju un ksenofobiju • Dzimumu līdztiesība • Multikulturālisms • Jaunatnes stiprināšana • Ilgtspējīgā vide

METODES UN INSTRUMENTI

Neformālā izglītība • Brīvprātīgais darbs • Vienaudžu mācīšanās • Atklātās diskusijas • Digitāls radio • Mentorings un koučings • Interkulturu apmācība • Kreatīvas apmācības metodes • Viedokļu apmaiņa • Sporta un kultūras aktivitātes • Ielu māksla • Kultūras pasākumi

Erasmus+ project “I love EU”, Itālija, 2019
 • Mūsu mērķi:
 • atbalstīt jauniešu un iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos dažādās sabiedriskās dzīves jomās,
 • veicināt jauniešu personīgo attīstību un demokrātisku pilsonību, demokrātisku lidzalību
 • veicināt brīvprātīgo darbu un jauniešu mobilitāti;
 • attīstīt kritisko domāšanu, īpaši jauniešu vidū
  • popularizēt sportu, veselīgu dzīvesveidu,
 • popularizēt Eiropas vērtības, īpaši darbā ar jaunatni jomā
 • veicināt “zaļāko” pozitīvo ieradumu popularizēšanu un stiprināšanu, īpaši jauniešu vidū
 • veicināt digitālu tehnoloģiju iestrādi darbā ar jaunatni
 • atbalstīt dažādu sociālo, ekonomisko, nacionālo un etnisko grupu minoritāšu un jauniešu ar invaliditāti spēju un potenciāla
  attīstību, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, piemēram, sportu, mūziku, teātri, deju, glezniecību,
  sabiedrisko pasākumu organizēšanu.

Mūsu mērķa grupas:

 • bērni un jaunieši, īpaši no sociāli mazaizsargātām grupām, t.sk. bērnu namu un internātpamatskolu audzēkņi, nacionālo un citu minoritāšu pārstāvji
 • jaunieši ar ierobežotam iespējām, kuri ikdienā saskaras ar sociāliem, ekonomiskiem šķēršliem, izglītības grūtībām un veselības problēmām, t.s.k jaunieši NEET situācijā
 • jaunieši ar īpašām vajadzībām
 • jaunieši no dažādas kultūras un socialās vides
 • jaunatnes darbinieki, kuri vēlas iegūt jaunas innovatīvas iemaņas darbā ar jaunatni un paplašināt savu zināšanu loku
 • vietējo kopienu iedzīvotāji
 • lēmumupieņēmēji

Regulāri projekti un organizācijas ikdienas aktivitātes:
• regulāri izglītības projekti bērniem un jauniešiem, kas veicina personas pašattīstību un pašapzinas celšanu, jaunu iemaņu iegūšanu izmantojot neformālās izglītības metodes
• kultūras projekti, kuros iesaistīti brīvprātīgie: pasākumi, festivāli, sporta spēles – ar mērķi veicināt dalībnieku aktīvu pilsonisku pozīciju, solidaritāti, paaugstināt pašvērtējumu, iemācīties strādāt komandā un iegūt jaunas komunikatīvās iemaņas
• vasaras treninga iekļaujošās nometnes bērniem un pusaudžiem, kuru mērķis ir sociālā iekļaušana, līderīpašību attīstība, personas daudzpusīga attīstība, jaunu komunikatīvo iemaņu attīstība, pašvērtējuma celšana
• cīņa pret ksenofobiju un cilvēku diskrimināciju pēc nacionālās, etniskās vai reliģiskās piederības, pēc sociālā statusa – tiek rikoti diskusiju klubi, kurus organizē paši jaunieši
• labdarības projekti ar mērķi veicināt sociālo iekļaušanu un aktīvu pilsonisku pozīciju
• vides projekti, saistīti ar Eiropas zaļo kursu
• integrācijas projekti, īpaši bēniem un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām
• vardarbības novēršana jauniešu vidē, t.s.k individualā mentoringa programmas un iekļaujošo aktivitāšu organizēšana jauniešiem NEET situācijā
• palīdzība sievietēm un bērniem, kas ir vardarbības upuri, cīņa pret vardarbību ģimenē – diskusiju klubi, kurus organizē jaunieši pieaicinot ekspertus

Tāpēc mūsu sociālie projekti gadu pēc gada pulcē tik daudz aktīvus, iedvesmotus cilvēkus, brīvprātīgos palīgus, kuri ir gatavi palīdzēt radīt kaut ko īpašu, kas pārsniedz ikdienas dzīvi yn padara šo pasauli nedaudz labāku.
Kāpēc mēs to darām? Mēs vienkārši tā dzīvojam un ticam tam, ko daram. Tie, kuri atbalsta mūsu mērķus – pievienojas un veido projektus ar mums.

2013. gadā kultūras biedrību “Alternatīvā realitāte” nodibināja entuziastu grupa, eksperti sociālo un kultūras projektu organizēšanas jomā ar mērķi veicināt vietējās sabiedrības attīstību un sociālo iekļaušanu, īpaši bērnu un jauniešu ar mazākām iespējām un ipašām vajadzībām.

Lai īstenotu mūsu mērķus, mēs sadarbojamies ar ģimenēm, vietējām pašvaldībām, bāreņiem, sociālajām asociācijām un pilsētu administrācijām, vidusskolām un universitātēm, un kopā ar tiem izstrādājam projektus.   “Alternatīvā Realitāte” realizē gan starptautiskus, gan lokālos projektus nacionālajā līmenī.

ERASMUS + PROJEKTI

OID: E10038082

PIC: 912148425

PIF: AltReality-PIF.pdf

Kopš 2017.g. aktīvi darbojamies Erasmus+ programmā.

Mums ir pieredze jauniešu apmaiņas projektu organizācijā, koordinācijā, un nosūtīšanā ar Eiropas Savienības programmas Erasmus + atbalstu.
Mēs koordinējām un vadījām vairākus projektus Latvijā, Kiprā un Ukrainā, kā arī piedalījāmies kā partneri vairākos projektos Itālijā, Grieķijā, Ukrainā, Grūzijā, Francijā.

Kultūras biedrības “Alternatīvā Realitāte” darbība ir vērsta uz:
  • pilsoniskās sabiedrības lomas palielināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā Eiropas valstīs un ES kaimiņvalstīs;
  • jauniešu un bērnu, jo īpaši invalīdu, personīgas attīstības veicināšanu;
  • uzmanības pievēršanu bērnu un pusaudžu savstarpējai cieņai, empātijai un iecietībai;
  • starpkultūru dialoga veicināšanu kā instrumentu kopīgu problēmu un konfliktu risināšanai;
  • koncentrēšanos uz jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām un personīgo ierobežojumu pieņemšanu;
  • sociālās kohēzijas nozīmes apzināšanu un tās lomu daudzkultūru kopienu attīstībā.
 
Mūsu ideja ir attīstīt jauniešu kopienu, attīstīt jauniešus kā spēcīgas personas ar labām sociālām un uzņēmējdarbības prasmēm, kuri gūst gan pieredzi, gan baudu pašizglītošanās procesā.
Mēs esam salīdzinoši jauna nevalstiskā organizācija, bet mēs esam ļoti ieinteresēti piedalīties programmā Erasmus +, piemēram, jauniešu apmaiņās un apmācības kursos, kā ari plānojam strateģisku partnerību ar uzticamiem partneriem jaunatnes darbības jomā.

Erasmus+ projekts “Net Art for Tolerance” Kipra, 2019

Pamatojoties uz mūsu pieredzi; mēs varam teikt, ka kā koordinators mēs aktīvi piedalījāmies visos jauniešu apmaiņas un apmācības posmos: plānošana, projekta partneru lomas un atbildības noteikšana, tikšanās, apmācība, loģistika, komunikācija starp visiem partneriem, projektu plānošana un projektu veicināšana. rezultātu izplatīšana, izmantojot mūsu tīmekļa lapas, un organizējot vietējiem jauniešiem informatīvas sesijas, lai nodrošinātu projektu redzamību.

Mūsu pieredze kā nosūtošai organizācijai ir šāda:
  • Ukraina – Splashes of Diversity YE
  • Grieķija – Gender+ dzimumu līdztiesības, apmācības kurss
  • Ukraina – Action in ECO Direction YE
  • Krēta – Back to Reality! YE
  • Grieķija – Trip to Tolerance YE

Pamatojoties uz mūsu pieredzi, var teikt, ka kā sūtītāja organizācija mēs aktīvi piedalījāmies visos jauniešu apmaiņas un apmācības posmos:

 • komunikācija ar partneriem visos projekta posmos,
 • projektu veicināšana,
 • piemērotu dalībnieku atlase atbilstoši partnera profilam,
 • sagatavošanas darbību plānošana un īstenošana (pirms izbraukšanas),
 • Dalībnieku sagatavošana un ceļojuma plāns,
 • administratīvo procedūru pārvaldība un visi tehniskie un organizatoriskie aspekti,
 • Dalībnieku plūsmu pārvaldība
 • attiecību vadība ar ārvalstu partneriem un dalībniekiem;
 • uzraudzības un novērtēšanas pasākumu plānošana un īstenošana,
 • turpmāko pasākumu plānošana un īstenošana
 • rezultātu izplatīšana un projekta redzamības aktivitātes

Eiropas Solidaritātes Korpuss – Kvalitātes Zīme

Kultūras biedrībai “Alernatīvā Realitāte” 2021. gadā ir atkārtoti piešķirta Eiropas Solidaritātes Korpusa Kvalitātes Zīme brīvprātīgā darba un prakses projektiem, kā partnerorganizācijai un vadošai organizācijai.

Ar šo kvalitātes zīmi organizācija īsteno Brīvprātīgā darba projektus – Mandarīnu Zeme 2019, un Solidaritātes projektos – diskusiju klubs “xeNOphobia”un “xeNOphobia 2.0”

Kvalitātes Zīme No. 2021-1-LV02-ESC50-003763 līdz 31.12.2027.

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: